เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 15 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
ให้นักเรียนบอกชนิดของมุมต่อไปนี้
(มุมมีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ และมุมกลม)
1) 12° มุม
2) 108° มุม
3) 90° มุม
4) 351° มุม
5) 167° มุม
6) 110° มุม
7) 87° มุม
8) 360° มุม
9) 181° มุม
10) 93° มุม
11) มุมที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ มุม
12) มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ มุม
13) มุมที่กาง 180 องศา เรียกว่ามุม
14) มุมป้านเมื่อถูกแบ่งครึ่งจะได้มุม
15) มุมฉาก + มุมฉาก คือ มุม